Livets læring – Fra Grundtvig til Gaia

posted in: Jeppe på dansk | 0

Dette essay er en del af forordet til min undervisningsvejledning til faget Kloden Kalder, som jeg underviser på Ry Højskole. Det har også været bragt i Skriftet 2020 og Højskolebladet, hvor man kan lytte til essayet.

En dannelse, der gør unge mennesker i stand til at håndtere fremtidens sociale og økologiske udfordringer, bliver nødt til at oplyse den blindhed overfor livets forbundethed, som har ledt menneskeheden ind i den globale systemkrise, der er i gang med at forandre grundlaget for livet på Jorden uigenkaldeligt. De omvæltninger der udfolder sig i naturen, og som kommer til at præge resten af det 21. århundrede, er konsekvenser af en måde at tænke om verden og være i verden, der har gjort mennesker fremmede overfor de fundamentale relationer der opretholder vores eksistens. Det gælder alt fra de infrastrukturer der tilvejebringer mad på bordet og tøj på kroppen til de mikrobielle strukturer der er med til at regulere atmosfærens sammensætning.

Derfor handler bæredygtighed og grøn omstilling om meget mere end forandringer og løsninger på problemstillinger i den ydre verden. Det gælder i lige så høj grad de indre processer der skaber vores værdier, selvopfattelse og verdensbillede. Nødvendigheden af en indre omstilling bliver endnu tydeligere når man tager de mange negative helbredsmæssige konsekvenser af forbrugssamfundet i betragtning: vores kroppe og sind har brug for nogle helt andre ting end den livsstil vores overforbrug lægger op til. Den relation til naturen vi som kultur er vokset op med giver bagslag i vores indre verden. Det må være et udgangspunkt for enhver relevant diskussion om fremtidens dannelse.

Langt de fleste af os er analfabeter når det gælder naturens orden og levende systemers udvikling. Oplysning af denne analfabetisme har potentialet til at revolutionere både hvordan vi tænker om verden og hvordan vi er i verden fordi naturens love ikke bare er teori, men principper der virker i os selv og som vi kan afstemme vores liv med. Naturen på vores klode har en iboende evne til at opretholde liv, og bæredygtighed handler derfor dybest set om at danne fællesskaber der indgår i naturens kredsløb uden at reducere denne evne. Den slags fællesskaber findes der heldigvis mange eksempler på, så grundlaget for en bæredygtig forandring er der.

Man kan med rette spørge om ikke højskolerne skal gå forrest i udviklingen af de pædagogiske praksisser der skal klæde unge mennesker på til at håndtere fremtidens udfordringer? Det ville på mange måder være ganske enkelt. Højskolerne har fra begyndelsen interesseret sig for bæredygtighed i den bredeste forstand. Livsoplysning, demokratisk dannelse og folkelig oplysning kan ses som uundværlige aspekter af en dannelse som ønsker at skabe et bæredygtigt samfund og væredygtige borgere. “Til skole”, sagde Løgstrup, “hører oplysning … om naturen vi er indfældet i med vort åndedræt og stofskifte, om universet vi er indfældet i med vore sanser”. Udviklingen af en “bæredygtig dannelse” ligger i direkte forlængelse af højskolernes tankegods og pædagogik.

Når vi synger “Oplysning være skal vor lyst / er det så kun om sivet”, giver vi stemme til en af grundtankerne i Grundtvigs skolesyn: oplysning handler om meget mere end faglighed og uanset hvad der undervises i på en højskole sigter det imod oplysningen om tilværelsen. Livsoplysning er en fordring om at vi alle får indsigt i livets grundvilkår og tilegner os de egenskaber der skal til for at leve et “jævnt og muntert, virksomt liv på jord”. At oplysningen om sivet kan fortælle os noget dybere om livet, er faktisk udtryk for en tankegang som er fuldstændig tidssvarende i det 21. århundrede. I Grundtvigs kosmologi er det umuligt at begribe den enkelte del uden at have et begreb om helheden og det vil enhver systemtænker skrive under på i dag.

Selvom Grundtvig naturligt nok var præget af sin egen tids kosmologiske forestillinger, som er ude at trit med det vi ved om livets udvikling og historie her halvandet århundrede senere, havde han alligevel fat i noget grundliggende, når han fortalte og skrev om livet som drivkraften i skaberværket – som et lys hvormed tilværelsen må forstås. Der er nemlig noget i denne forestilling der knytter an til det vi i dag ved om vores symbiotiske planet. Livet er en proces der – baseret på cellers evne til homøostase, til at skabe variation og til at indgå i nye fællesskaber – kontinuerligt genopfinder sig selv i nye, mere komplekse og diverse former. Og livets mange former kan hver for sig anskues som systemer der indgår i større økosystemer som indgår i biomer som tilsammen udgør biosfæren der regulerer Jordens forskellige kredsløb og klimatiske forhold.

Vi må se vores individuelle og fælles tilværelse i lyset af det vi ved om livet på Jorden. Hvis ikke vi forstår at et rumvæsen ville kigge på Jorden og se en symbiotisk klode der består af økologiske og sociale fællesskaber på tværs af arter, fra de største pattedyr til de mindste bakterier, forstår vi ikke grundlaget for det liv vi opfatter som vores eget. Og så vil vi ikke være i stand til at handle i overensstemmelse med Jordens og naturens virkelighed. Det er den samklang vi som samfund er blevet døve for – en døvhed hvis konsekvenser vi nu oplever som klimaforandringer, masseudryddelse af arter og naturødelæggelser der for blot få årtier tilbage ville synes helt igennem usandsynlige. Det er kun ved at lære at høre, se og føle vores samhørighed at vi kan ændre kurs.

Det må være kernen i en dannelse der ønsker at skabe bære- og væredygtighed. Men når man kigger ud i samfundet og vores globale civilisation, fristes man til at spørge hvor oplysningen og fortællingen om livet mon er blevet af? Hvad skete der med forståelsen af mennesket som uløseligt forbundet med og bundet af naturen? Er vores natursyn blevet forkrøblet af historien om den stærkestes overlevelse og genernes selviskhed? Findes fællesskabet og samarbejdet ikke også i naturen? Hvad skete der med kærligheden til og fascinationen af naturen? Hvor skal vi lede efter en fortælling om livet der kan bære os igennem klima- og biodiversitetskriserne?

Det må være en af højskolens fremmeste opgaver i dag at genfortælle historien om livet og tilskynde en dannelse der åbner muligheder for at vi genfinder vores plads i naturen – hverken over eller udenfor den. I dag ved vi, at selvom alle levende væsner ikke er lige komplekse, er de lige udviklede. Alle former for liv der findes på kloden lige nu er resultatet af mere end tre milliarder års udvikling, hvad enten det er bakterier, flagermus, mennesker eller blåhvaler. Hvis ikke vi respekterer alle arters grundlæggende ret til at være her, nedbryder vi en orden der er større end os og som danner grundlaget for vores eksistens. Vi modarbejder faktisk den proces – eller den kraft og det lys, som Grundtvig måske ville have sagt – der udfolder sig i alle levende systemer.

For ifølge livsvidenskaberne er livet ikke en ting, men en proces – og ovenikøbet en proces som er karakteriseret af kognition, læring og kreativitet. I dette perspektiv er vi mennesker er ikke bare individer der eksisterer i samspil med vores omgivelser, vi er holobionter, hvilket vil sige at vi i os selv er økosystemer der består af et væld af organismer der tilsammen udgør en krop som er i konstant udveksling med vores omverden. Vi er en del af en proces og et fællesskab der i kraft af sin egen eksistens – sin evne til selvopretholdelse, vækst, diversitet – opretholder grundlaget for liv på Jorden. Livets fællesskab er på den måde det næststørste fælleskab på planeten der udgøres af alle arter og holobionter der består af celler.

Det største fællesskab er Gaia, koblingen af livet og materien på Jorden, der tilsammen udgør et selvregulerende system. En planet der, som en lille ø i det uendelige verdensrum, er i stand til at opretholde grundlaget for liv, kognition, bevidsthed og kreativitet. Det er et fællesskab, hvor vi allesammen hører til. Det er en del af os, ligesom vores mikrobiota er en del af os. Vi er hver især forankret i et fællesskab der forlænger vores individuelle jeg ud i verden: i de økosystemer vi bevæger os i, i hele biosfæren med al dens forskellighed, ja helt ud til jordkloden som helhed. Det “vi” kalder “os”, strækker sig meget langt ud i verden. Dette er en forståelse som har potentialet til at forandre vores væren.

Grundtvigs virke var centreret om at almuen, den fattige, uoplyste bondebefolkning, skulle begynde at opfatte sig selv som en del af et folk – sammen med borgerskabet, adelen og kongen. Omfanget af det projekt er svært at forestille sig i dag. Dengang ville en bonde måske opfatte en dansk adelsmand som ligeså anderledes som en hvilken som helst anden europæisk adelig. For Grundtvig var det folkelige forankret i det almenmenneskelige. For ham handlede livsoplysning i høj grad om at alle skulle lære deres ligeværd som menneske at kende. I dag kan vi godt forestille os menneskeheden og at vi i princippet allesammen er lige meget mennesker. Vi er på vej til at have taget skridtet fra folk til art (selvom det nogle gange kan føles som om der er lang vej endnu).

Det næste skridt må være for os mennesker at udvikle eller genopdage bevidstheden om at vi er en del af livets fælleskab og dermed også af den levende Jords fællesskab. Ikke som et højere udviklet væsen der skal træde ned blandt pøblen, men på lige fod med alle andre levende væsner. Vi mennesker er uvilkårligt født ind i to almene fællesskaber: det ene er det menneskelige og det andet er biosfæren. Bevidsthed om livets fællesskab må være en del af den dannelse vi tilsigter på højskolen. Og det er ikke kun et spørgsmål om at bedrive en pædagogik der er tilpasset tiden. Det er et spørgsmål om at bevidstheden om livets fællesskab kan blive afgørende for, hvordan den globale økologiske krise vi befinder os midt i kommer til at udvikle sig.

Der findes nogle grundliggende regler vi som mennesker bliver nødt til at respektere for at biosfæren kan blive ved med at understøtte os. De regler bør vi alle kende. Livet har sine veje og vi kan enten følge dem eller vi kan ignorere dem. Men så snart vi lukker øjnene for livets principper og negligerer livets fællesskab, navigerer vi uden kompas og løber den risiko at vores vej ender blindt. Det gør en verden til forskel om vi formår at åbne os for den måde livet udfolder sig, og indretter vores tilværelse tilsvarende, eller om vi påtvinger verden vores forestillinger om, hvordan den bør være. Det handler ikke bare om bevidsthed eller væren – vi kan rent faktisk forlade os på de mønstre livet tegner i naturen, hvis vi kan genkende dem.

Dette er samtidig et perspektiv som åbner for nye organisations- og handleformer. Vi behøver ikke at opfinde bæredygtige fællesskaber fra bunden. Vi har meget at lære af den måde økosystemer er indrettet og fungerer. Vores demokratiske processer, økonomiske systemer og lovmæssige rammer kan faktisk indrettes i overensstemmelse med naturens grundprincipper. Det findes der også eksempler på fra andre kulturer. Hvis vi først kan opdage vores blindhed og døvhed overfor livet og naturens orden, er der masser af materiale at lære af. Det sværeste er at mærke det fravær i vores dannelse der har givet os et fattigt natursyn og et fragmenteret verdensbillede. Og derfor er det, når det kommer til stykket, måske heller ikke helt enkelt for højskolerne at udvikle en “bæredygtig dannelse”.

Det kræver at vi i undervisningen tør sætte vores blindhed og døvhed under luppen. Det kræver eksperimenter, fejltrin og forlis. Men hvis vi begynder med begyndelsen og undervejs lærer lidt om livet, om naturen og om Jordens system behøves det ikke være svært. Meïr Goldschmidt anså dannelse som “den udviklede evne til at være opmærksom” og hvis vi bare bruger opmærksomheden rigtigt skal dannelsen nok opstå af sig selv. Når man bliver i stand til at være opmærksom på noget nyt i sig selv og i verden, udvides ens syn på virkeligheden, ens selvforståelse, tænkemåde eller væremåde. Måske er bæredygtig dannelse så simpel som at udvikle vores evne til opmærksomhed på forholdet imellem mennesker og natur.

Fortællingen er vigtig: den rammesætter vores handleformer, værdier, natursyn og selvforståelse. Det vidste Grundtvig og derfor blev fortællingen om livet, lyset og livsoplysningen helt central i udviklingen af den dannelse der foregår i højskoleverdenen. I dag kan det virke gammeldags når vi synger om et “jævnt og muntert, virksomt liv på jord” og at “alting ventes i naturens orden”. Men det er ikke desto mindre aktuelt, og ja, endda påtrængende, når det gælder samtalen om fremtidens dannelse. I en tid der er præget af en global økologisk krise, som er forårsaget af os mennesker, er fortællingen om livet måske vigtigere end nogensinde. Måske har vi glemt at blive ved med at fortælle historien om livet – også i højskolen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *